Privacybeleid bij TC Munstergeleen

TennisClub Munstergeleen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TennisClub Munstergeleen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TennisClub Munstergeleen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van Leden worden door TennisClub Munstergeleen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Het uitvoering geven aan de doelstelling van de vereniging: het beoefenen en bevorderen van de tennissport.

-       Communicatie over de doelstelling en/of uitnodigingen.

-       Administratieve doeleinde

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TennisClub Munstergeleen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam

-       Tussenvoegsel

-       Achternaam

-       Adres

-       Telefoonnummer

-       E-mailadres

-       Geslacht

-       Geboortedatum

-       Bank rekeningnummer

-       Lidmaatschapsnummer

Uw persoonsgegevens worden door TennisClub Munstergeleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

-       Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door TennisClub Munstergeleen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TennisClub Munstergeleen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam

-       Tussenvoegsel

-       Achternaam

-       Adres

-       Telefoonnummer

-       E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door TennisClub Munstergeleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkdoelstellingen voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • (KNLTB) Het aanmelden als lid bij de KNLTB
  • (All United) Het verzorgen van de internetomgeving van de ledenadministratie en verzorgen van boekhoud programma
  • (De Trainer) Het verzorgen van introductie trainingen voor starters ("Starten met Tennis" actie) of het verzorgen van de trainingen in het kader van het jeugd All-in-one lidmaatschap

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De TennisClub Munstergeleen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-       Alle personen die namens  TennisClub Munstergeleen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

-       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

-       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

TennisClub Munstergeleen

Beekstraat 18

6151CT Munstergeleen

secretariaat@tcmunstergeleen.nl